Wopke Hoekstra en de toelichting op de miljoenennota in 2020

Miljoenennota en aanbestedingen

“Dynamiek ook in de aanbestedingswereld”

Een flink aantal plannen dat het kabinet Rutte III op Prinsjesdag in de miljoenennota presenteerde, raakt de ondernemers. Een korte analyse op de miljoenennota voor wat de aanbestedingen betreft. Professionalisering van aanbestedingen en professioneel opdrachtgeverschap bij publieke organisaties wordt steeds belangrijker.

De actieagenda Beter Aanbesteden is nagenoeg afgerond. Ondernemers uit o.a. de techniek hebben bijgedragen aan deze agenda die moet leiden tot tastbare verbeteringen in het aanbestedingsproces. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft al aangekondigd dat er een vervolgagenda komt gericht op verdere professionalisering van aanbesteden en professioneel opdrachtgeverschap. In die professionaliseringsslag worden is er sprake van taken van algemeen belang zoals: 

  • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.

Maar ook verbeterpunten van de wettelijke verplichting van inkopende publieke organisaties en specifiek het:

  • Archiveren conform de Archiefwet.

En dat is goed nieuws.

 

Betere rechtsbescherming in aanbestedingsprocessen

Als aanbestedingen van de overheid niet goed verlopen, zijn er onvoldoende mogelijkheden voor een ondernemer om dat op te lossen. Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is er een onderzoek uitgevoerd naar rechtsbescherming bij aanbesteden. Hieruit blijkt onder andere dat klachten tijdens een aanbesteding niet goed worden afgehandeld. Tender Concept pleit voor verbetering van de rechtsbescherming tijdens en na aanbestedingen door middel van een opschortende termijn bij klachtafhandeling en een onafhankelijke toezichthouder bij aanbestedingen. Ook de drempelwaarde van aanbestedingen zou omhoog kunnen, waarbij onderhands aanbesteden meer in beeld komt. Zo zijn er uit de actieagenda nog een twintigtal ander verbeterpunten in de communicatie en het proces tussen inkoper en inschrijver opgesteld. Dynamiek ook in de aanbestedingswereld!

 

:

Voor alle 23 verbeterpunten in het aanbestedingsprocessen check:

https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/aanbestedingswet/beter-aanbesteden

#miljoenennota #aanbestedingen #rechtsbescherming #tenders